HOME

Privacyverklaring

De gegevens die je via dit contactformulier aan Thuiszorg Familiezorg bezorgt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste discretie. We volgen hierin de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevensWe gebruiken jouw gegevens enkel en alleen voor de reden waarom je ze via dit formulier aan ons bezorgt. Indien je niet verder bij onze dienst betrokken bent, zullen we je gegevens niet langer dan 3 jaar bewaren.

Je kan je gegevens laten aanpassen of corrigeren, mocht dit nodig zijn. Daarnaast heb je recht om jouw gegevens in te kijken, een kopie op te vragen of te laten wissen. Je kan ons vragen om jouw gegevens naar een andere instantie over te dragen. Je hebt ook recht van bezwaar en kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens indruist tegen de wettelijke bepalingen. Thuiszorg Familiezorg verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Je kan weigeren dat wij jouw gegevens gebruiken. Als je echter Thuiszorg Familiezorg geen toestemming (meer) geeft voor verwerking van een aantal noodzakelijke persoonsgegevens kan dit de voortzetting van de samenwerking in het gedrang brengen.

Als je hierover vragen hebt of meer informatie wil, dan kan je een e-mail sturen naar gegevensbescherming@thuiszorgfamiliezorg.be.