HOME

Meldpunt inbreuken
op het Unie- of
nationaal recht

Hier kan je een melding doen van een dreiging of schade voor het algemeen belang veroorzaakt door medewerker(s) van Thuiszorg Familiezorg, zoals bepaald bij de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, ter uitvoering van de Europese richtlijn van 23 oktober 2019 (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. 


Doelen van deze wet: 

1. bescherming van het maatschappelijk welzijn, het algemeen belang
2. op het spoor komen van bedreigingen voor het maatschappelijk welzijn
3. de mensen die de bedreigingen ervan melden (= de klokkenluiders) een evenwichtige en doeltreffende bescherming garanderen

Een interne melding kan gedaan worden door medewerkers of externen wanneer ze een redelijk vermoeden hebben dat (andere) medewerkers van Thuiszorg Familiezorg dreigingen of schade voor het algemeen belang veroorzaken. Deze melders worden beschermd tegen eventuele represailles. 

Wie echter opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt, geniet geen bescherming en zal overeenkomstig het Strafwetboek artikelen 443 en 450 aangaande aanranding van de eer of de goede naam van personen gestraft worden met een gevangenisstraf en geldboete. Personen die schade lijden als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarmakingen hebben recht op schadevergoedingsmaatregelen. 

Meldingen over individuele casussen en individueel belang vallen niet onder deze regeling, maar kunnen gemeld worden aan de direct leidinggevende, de directie of de vertrouwenspersoon.