HOME

Erecode tot samenwerking

  • In alle omstandigheden plaatsen wij de zorgvrager en zijn omgeving centraal met een fundamenteel respect voor de rechten en de verantwoordelijkheden van de mens in het algemeen en de rechten en de verantwoordelijkheden van de zorgvrager in het bijzonder. Onze samenwerking wil dan ook uitdrukking geven aan een consequent en daadwerkelijk 'vraaggestuurd' werken, binnen de mogelijkheden en grenzen van onze missie.
  • Wij kiezen voor een open zorgmodel en engageren ons daarom tot samenwerking met alle partners en hulpverleners in de thuiszorg die door de zorgvrager vrij gekozen zijn.
  • Wij hechten veel belang aan een integrale benadering van de zorgvrager en willen door eigen service en samenwerking met andere diensten aandacht hebben voor alle aspecten van zijn mens-zijn: fysiek, psycho-sociaal, materieel en spiritueel. Daarom zullen wij in de zorgkring een inspanning doen om elkaars zorgaanbod te leren kennen in functie van een efficiënte samenwerking of doorverwijzing.
  • Wij willen de emancipatie van de zorgvrager ondersteunen door goede informatie en communicatie (o.m. via het communicatieschriftje), overleg en heldere afspraken, een correcte en respectvolle behandeling van klachten.
  • Wij engageren ons tot het bieden van correcte informatie aan de zorgvrager over de verschillende diensten waar hij/zij gebruik kan van maken. Het thuiszorgzakboekje van het SEL geldt hierbij als objectieve informatiebron.
  • Wij streven naar eenvoud en discretie in samenwerking en willen ons behoeden voor overstructurering, overorganisatie en overbodige besprekingen waar de zorgvrager niet rechtstreeks betrokken is noch baat bij heeft of waar zijn autonomie en privacy in het gedrang komt.
  • Onze samenwerking getuigt steeds van een betrouwbare, rechtvaardige en loyale houding ten opzichte van iedere partner in zorg en van respect voor ieders opdracht, domein en specifieke deskundigheid.
  • Als partners van de zorgkring rond de zorgvrager willen wij, in alles wat wij doen en in heel onze houding, het leven vanaf het prille begin tot zijn voltooiing eerbiedigen in zijn menselijke waardigheid.
  • Deze erecode geldt als een uitdrukkelijk engagement tot samenwerking in de zorgkring rond de zorgvrager. Indien gewenst en noodzakelijk kan deze erecode aangevuld worden met concrete, praktische afspraken tussen Thuiszorg Familiezorg en andere zorgverleners.